Dezelfde werkdag met de fiets in Alphen bezorgd!
Contact via WhatsApp
Meest complete schoenenwinkel in de regio!
Meer dan 100 jaar ervaring in schoenen

Privacy Policy

Privacy Statement

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. van keeken schoenen acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

van keeken schoenen is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacy verklaring is voor het laatst aangepast op 17 - 04 - 2018 00:00:00.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.


Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Emailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geslacht
 • Uw nickname
 • Geboortedatum
 • IP-adres

 

Registreren 

Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze

gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

 

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Toegang portaal

Met ons portaal kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen. 

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Reclame

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

 • per post
 • per e-mail
 • via social media

 

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.


Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Locatiegegevens

Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (GPS) van u verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf uw toestemming gevraagd.


Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden u aan de relevante privacyverklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.


Publicatie

Wij publiceren uw klantgegevens niet.

 

Advertenties

Onze webwinkel vertoont advertenties.

 

Verstrekking aan derden 

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.


In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

 

Cookies 

Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.


Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.


Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.


Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

 

Google Analytics 

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder staan wij Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen niet anonimiseren.

 

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.


Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).


Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.


Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient
aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.


U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.


Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.


Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

van Keeken's Schoenhandel B.V.

van Mandersloostraat 27

2406CB Alphen aan den Rijn

webwinke[email protected]

 

Privacy verklaring Podologie

Privacy verklaring.

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat vanaf deze datum dezelfde privacygegevens gelden in alle landen van de Europese Unie. Deze wet geeft personen meer bescherming m.b.t. de (online) privacy. Organisaties krijgen meer verantwoordelijkheden, waaronder een informatieplicht. Vanaf deze datum hebben wij uw expliciete toestemming nodig om onderstaande gegevens te registeren en u als klant te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens. Uiteraard mag u verwachten dat de medewerkers van Van Keeken Podologie zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. 

Contactgegevens:

Van Keeken Podologie
van Mandersloostraat 27
2406 BS Alphen aan den Rijn
0172-473077

Contact gegevens omtrent privacy-gerelateerde vragen: Sophie van der Vegt-van Keeken

Doel verwerking persoonsgegevens: 

In verband met een adequate praktijkvoering, het leveren van goede (preventieve) gezondheidszorg en wettelijke eisen registeren wij van u de volgende persoonsgegevens:

 • naam, adres, postcode en woonplaats 
 • geboortedatum 
 • BSN (Burger Service Nummer) 
 • nummer van uw identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of paspoort) 
 • telefoonnummer(s), e-mailadres 
 • naam huisarts/ verwijzer/ eventuele overige hulpverleners (zoals fysiotherapeut, pedicure etc) 
 • verzekeringsgegevens (naam, type polis en polisnummer) 
 • medische gegevens 


Wij verwerken deze gegevens in een digitaal dossier. Wij gebruiken daarbij Podonet voor agenda, podologie en boekhouding, Rhino voor de voetafdrukken en steunzool-ontwerpen. Wij maken digitale voetafdrukken, blauwdrukken en doen zo nodig diverse metingen zoals drukmetingen. 

Wij vragen u toestemming te verlenen om bovengenoemde gegevens te verwerken. Zonder deze toestemming kunnen wij geen zorg leveren. Daarnaast is het uw vrije keuze en bepaalt u zelf of u toestemming geeft om uw gegevens te delen en te rapporteren aan uw huisarts en eventuele overige zorgverleners. Ook kunt u kiezen of u toestemming geeft om gegevens te verwerken ter evaluatie van de geleverde zorg. Voor kinderen jonger dan 16 jaar dient een persoon die ouderlijke verantwoordelijkheid draagt toestemming te geven voor verwerking van persoonsgegevens. 

Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van het leveren van zorg en het leveren van bijbehorende diensten en/of producten, voor het afhandelen van uw declaratie bij uw verzekeraar en uw eventuele betaling, voor evaluatie, statistische analyses en kwaliteitsdoeleinden, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en eventueel om u te informeren over relevante producten en/of diensten. 

Delen van persoonsgegevens: 

Binnen Van Keeken Podologie hebben een aantal personen toegang tot uw gegevens. Dit zijn de zorgverleners, de producenten van de op maat gemaakte hulpmiddelen (zoals zolen), eventuele waarnemers, stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een overeenkomst met een geheimhoudingsplicht. 

Alleen met uw toestemming in verband met het verlenen van adequate zorg, of in verband met wettelijke verplichting kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan derden. Dit onder voorwaarde dat deze derde partij deze gegevens niet voor andere doelen gebruikt. Aan de basis van deze uitwisseling van persoonsgegevens liggen wettelijke bepalingen, (verwerkings-) overeenkomsten en/of geheimhoudingsplichten, om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Eventuele gegevensoverdracht vindt plaats per Zorgmail of met Siilo (beveiligde digitale gegevensoverdracht tussen zorgverleners), per telefoon of per post.

Wij noteren in uw dossier of u wel of niet akkoord gaat met onze privacy verklaring. Indien u niet hiermee akkoord gaat kunnen wij u niet in behandeling nemen. U kan kiezen of u ons toestemming geeft voor rapportage en/of overleg met collega-zorgverleners en/of verwijzers. U kan kiezen of u akkoord gaat met het ontvangen van tevredenheid enquêtes en/of mailings van de praktijk. 

Bewaartermijn

Op grond van de Wet op Geneeskundige Behandel Overeenkomst zijn wij als zorgverleners verplicht uw dossier minimaal 15 jaar na beëindiging van uw behandeling te bewaren. 

Privacyrechten

Als u een vraag of verzoek heeft over inzage, correctie, actualiseren, verwijderen of overdragen van uw persoonsgegevens of u wilt uw toestemming intrekken, dan kunt u dit schriftelijk doen (zie contactgegevens). Om zeker te zijn dat de aanvraag door u zelf gedaan wordt stuurt u een kopie van een identiteitsbewijs mee waarbij u het documentnummer, Burgerservicenummer (BSN), MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan uw paspoort) en uw pasfoto ter bescherming van uw privacy zwart maakt. 

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzing tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze praktijk. 

U heeft de mogelijkheid een eventuele klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »
Dezelfde werkdag met de fiets in Alphen bezorgd!
Contact via WhatsApp
Meest complete schoenenwinkel in de regio!
Meer dan 100 jaar ervaring in schoenen